Cách giải bài 3 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định độ cao của vật khi đã biết những chi tiết về thời gian tiếp đấy cũng như gia tốc
Mục lục nội dung

Đề bài

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 Cách giải bài 3 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m.                                           B. 1,0 m.
C. 9,8 m. D. 32 m.

Đáp án

Cách giải bài 3 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X