Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 3 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định độ cao của vật khi đã biết những chi tiết về thời gian tiếp đấy cũng như gia tốc

Đề bài

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 Cách giải bài 3 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m.                                           B. 1,0 m.
C. 9,8 m.                                               D. 32 m.

Đáp án

Cách giải bài 3 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu