Cách giải bài 3 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định đúng đơn vị của công suất trong các đơn vị được đưa ra từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.                                                            B. W.
C. N.m/s. D. HP.

Đáp án

Chọn A.
J.s không phải là đơn vị của công suất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X