Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 3 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định đúng đơn vị của công suất trong các đơn vị được đưa ra từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.                                                            B. W.
C. N.m/s.                                                       D. HP.

Đáp án

Chọn A.
J.s không phải là đơn vị của công suất.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 3 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu