Mục lục bài học

Đáp án bài 3 trang 123 sgk đại số lớp 10

Áp dụng bài toán vào thực tế điều tra tiền lương của các công nhân

Đề bài:

Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 ông nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau
Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Đáp án bài 3 trang 123 sgk đại số lớp 10
Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Đáp án:

a) Trong bảng phân bố trên, giá trị (tiền lương) 700 (nghìn đồng) và 900 (nghìn đồng) có cùng tần số bằng nhau và lớn hơn các tân số của các giá trị khác. Bảng phân bố này có hai số mốt là:

Đáp án bài 3 trang 123 sgk đại số lớp 10
b) Ý nghĩa: Tỉ lệ công nhân có mức lương 700 nghìn đồng và 900 nghìn đồng cao hơn tỉ lệ công nhân có các mức lương khác.

doctailieu.com
Tải về
Back to top