Đáp án bài 29 trang 67 sgk hình học lớp 10

Xác định sự thay đổi của diện tích tam giác khi có những sự điều chỉnh về độ lớn các cạnh của tam giác đó

Đề bài

Tam giác ABC có cạnh BC = a, AC = b, AB = c, và có diện tích S. nếu tăng cạnh BC hai lần đồng thời tăng cạnh CA ba lần và giữ nguyên độ lớn của góc C thì khi đó diện tích của tam giác mới được tạo nên bằng

A. 2S

B. 3S

C. 4S

D. 6S

Đáp án

Áp dụng công thức

Đáp án bài 29 trang 67 sgk hình học lớp 10

Vậy chọn D

doctailieu.com
Tải về
Back to top