Hình học lớp 10 đáp án bài 28 trang 66 sgk

Tính toán độ dài đường trung tuyến của một tam giác khi có các dữ kiện về cạnh của tam giác đó

Đề bài

Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm và BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là?

A. 8cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 7,5cm

Đáp án

Hình học lớp 10 đáp án bài 28 trang 66 sgk

Chọn D
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top