Cách giải bài 27 trang 66 sgk hình học lớp 10

Xác định tỉ lệ giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác

Đề bài

Tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Khi đó tỉ số Cách giải bài 27 trang 66 sgk hình học lớp 10 là?

Cách giải bài 27 trang 66 sgk hình học lớp 10

Đáp án
Cách giải bài 27 trang 66 sgk hình học lớp 10

Chọn A

doctailieu.com
Tải về
Back to top