Hướng dẫn giải bài 26 trang 66 sgk hình học lớp 10

Xác định định dạng của một tam giác khi biết tọa độ các đỉnh của tam giác đó đồng thời chọn ra khẳng định đúng

Đề bài

Cho tam giác ABC có Hướng dẫn giải bài 26 trang 66 sgk hình học lớp 10 Các khẳng định nào sau là đúng?

A. ABC là tam giác đều

B. ABC là tam giác vuông cân tại B

C. ABC là tam giác vuông cân tại A

D. ABC là tam giác có góc tù tại A

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 26 trang 66 sgk hình học lớp 10

Chọn B

doctailieu.com
Tải về
Back to top