Hình học lớp 10 đáp án bài 20 trang 96 sgk

Đưa ra phát biểu đúng trong những phát biểu của đầu bài

Đề bài

Cho điểm M (0:4) và đường tròn (C) có phương trình Hình học lớp 10 đáp án bài 20 trang 96 sgk

Trong các phát biểu sau tìm phát biểu đúng

A. M nằm ngoài (C)

B. M nằm trên (C)

C. M nằm trong (C)

D. M trùng với tâm của (C)

Đáp án

Hình học lớp 10 đáp án bài 20 trang 96 sgk

Vậy chọn A
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top