Đáp án bài 2 trang 94 sgk hình học lớp 10

Xác định phương trình tham số chính xác của tam giác ABC

Đề bài

Cho tam giác ABC với Đáp án bài 2 trang 94 sgk hình học lớp 10. Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

Đáp án bài 2 trang 94 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Đáp án bài 2 trang 94 sgk hình học lớp 10

Vậy chọn B

doctailieu.com
Tải về
Back to top