Mục lục bài học

Hướng dẫn làm bài 2 trang 50 sgk đại số lớp 10

Xét sự biến thiên của hàm số, tìm điều kiện để hàm số là hàm đồng biến và hàm nghịch biến

Đề bài:

Thế nào là hàm số đồng biến, nghịch biến trên khảong (a, b)?

Đáp án:

Hàm số đồng biến trên (a, b)


Hàm số nghịch biến trên (a, b)

doctailieu.com
Tải về
Back to top