Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 162 sgk

Viết hệ thức liên hệ giữ P và T trong quá trình đẳng tích của lượng khí nhất định

Đề bài

Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Đáp án

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 162 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu