Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 141 sgk

Xác định quãng thời gian vận rơi từ cùng độ cao xuống tới đấy theo những con đường khác nhau từ đó đưa ra câu trả lời đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì

A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.
B. Thời gian rơi bằng nhau.
C. Công của trọng lực bằng nhau.
D. Gia tốc rơi bằng nhau.
Hãy chọn câu sai.

Đáp án

Chọn B

X