Hướng dẫn giải bài 2 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10

Nêu lên sự kết hợp giữa định luật Niutơn và chuyển động tịnh tiến

Đề bài

Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao?

Đáp án

Có thể áp dụng định luật  II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến vì tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau nghĩa là có cùng gia tốc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X