Mục lục bài học

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk

Tiếp tục với dạng bài tập lập bảng tần số nhằm giúp các em nắm vững vàng kiến thức hơn

Đề bài:

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau

Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk
a) Lập bảng phân phối tần số ghép lớp

b) Dựa vào kết quả câu a hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

số lá có độ dài dưới 30cm chiếm bao nhiêu phần trăm

Số lá có độ dài từ 30cm đến 50cm chiếm bao nhiêu phầ trăm

Đáp án:

Bảng phân phối tần số ghép lớp

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top