Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 110 sgk

Đối với mỗi dạng cân bằng nhất định, nêu lên vai trò của trọng tâm trong từng dạng cân bằng

Đề bài

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng?

Đáp án

a) Cân bằng không bền: Trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.
b) Cân bằng bền: Trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.
c) Cân bằng phiếm định: Trọng tâm không thay đổi vị trí.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 110 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu