Mục lục bài học

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 106 sgk

Từ một mệnh đề cho trước các em luyện tập việc phát biểu một mệnh đề kéo theo

Đề bài: 

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a b nếu biết:

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 106 sgk
Đáp án:

a) Hai số a b có cùng dấu

b) Hai số a b có cùng dấu

c) Hai số a b trái dấu nhau

d) Hai số a b trái dấu nhau

doctailieu.com
Tải về
Back to top