Cách giải bài 17 trang 96 sgk hình học lớp 10

Xác định giá trị của tham số để đường tròn và đường thẳng chứa tham số đó tiếp xúc với nhau

Đề bài

Cách giải bài 17 trang 96 sgk hình học lớp 10

Đáp án

(C) là đường tròn tâm O (0;0) bán kính R = 1.
Cách giải bài 17 trang 96 sgk hình học lớp 10
Vậy chọn B

doctailieu.com
Tải về
Back to top