Mục lục bài học

Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10

Tìm ra hệ bất phương trình vô nghiệm trong các hệ bất phương trình

Đề bài:

Chỉ ra hệ bất phương trình vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau

Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10

Đáp án:

Giải hệ phương trình của từng đáp án ta được
Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top