Đáp án bài 16 trang 96 sgk hình học lớp 10

Xác định giá trị của tham số để phương trình là phương trình đường tròn

Đề bài

Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình đường tròn

Đáp án bài 16 trang 96 sgk hình học lớp 10

Đáp án
Đáp án bài 16 trang 96 sgk hình học lớp 10

Vậy chọn C
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top