Mục lục bài học

Hướng dẫn cách làm bài 16 trang 72 sgk đại số lớp 10

Trước khi giải quyết những bài toán chúng ta cần tìm tập nghiệm đầu tiên

Đề bài: Tập nghiệm của phương trình

Hướng dẫn cách làm bài 16 trang 72 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Hướng dẫn cách làm bài 16 trang 72 sgk đại số lớp 10
Chon C

doctailieu.com
Tải về
Back to top