Mục lục bài học

Đáp án bài 13 trang 71 sgk đại số lớp 10

Giải bài toán bằng cách lập phươg trình nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Đề bải:

Hai người quét sân, cả hai người quyét sân hết một giờ hao mươi phút trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn hai giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi em quét sân một mình thì mất bao lâu?

Đáp án:

Đáp án bài 13 trang 71 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top