Mục lục bài học

Hướng dẫn giải bài 13 trang 51 sgk đại số lớp 10

Các em tiếp tục làm dạng bài tìm tập xác định của hàm số đã cho

Đề bài: Tìn tập xác định của hàm số  là:

Hướng dẫn giải bài 13 trang 51 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Tập xác định Hướng dẫn giải bài 13 trang 51 sgk đại số lớp 10

Mệnh đề C đúng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top