Mục lục bài học

Đáp án bài 13 trang 107 sgk đại số lớp 10

Giải hệ bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đó trên trục tọa độ

Đề bài:

Biều diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình hai ẩn

Đáp án bài 13 trang 107 sgk đại số lớp 10

Đáp án:

Hệ đã cho tương đương với hệ
Đáp án bài 13 trang 107 sgk đại số lớp 10

Vẽ trên cùng một trục tọa độ các đường thẳng 
Đáp án bài 13 trang 107 sgk đại số lớp 10

Miền nghiệm là miền gạch chéo kể cả đường biên của nó
Đáp án bài 13 trang 107 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top