Mục lục bài học

Hướng dẫn làm bài 12 trang 51 sgk đại số lớp 10

Xác định các tham số của parabol theo điều kiện cho trước của đầu bài

Đề bài: Tìm parabol  biết parabol đó:

a. Đi qua ba điểm 

b. Đi qua điểm  và có đỉnh 
 

Đáp án

a. Parabol  đi qua ba điểm  Nên tọa độ ba điểm A, B, C thỏa mãn phương trình parabol ta được hệ phương trình

Hướng dẫn làm bài 12 trang 51 sgk đại số lớp 10

b.  Parabol  đi qua ba điểm  và có đỉnh  nên ta có hệ phương trình
Hướng dẫn làm bài 12 trang 51 sgk đại số lớp 10

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top