Cách giải bài 10 trang 62 sgk hình học lớp 10

Tính diện tích, bán kính đường tròn nội, ngoai tiếp khi biết số đo các cạnh của tam giác đó

Đề bài

Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích S của tam giác, chiều cao Cách giải bài 10 trang 62 sgk hình học lớp 10, các bán kính R, r của các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và đường trung tuyến Cách giải bài 10 trang 62 sgk hình học lớp 10 của tam giác

Đáp án

Tính diện tích ta sử dụng công thứ Hê rông với

Cách giải bài 10 trang 62 sgk hình học lớp 10
Cách giải bài 10 trang 62 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top