Hướng dẫn giải bài 1 trang 80 sgk hình học lớp 10

Các em được làm quen với dạng bài lập phương trình tham số cho đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Đề bài

Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp sau

a) d đi qua điểm M (2;1) và vectơ chỉ phương Hướng dẫn giải bài 1 trang 80 sgk hình học lớp 10  

b) d đi qua điểm N (-2;3) và csi vectơ pháp tuyến Hướng dẫn giải bài 1 trang 80 sgk hình học lớp 10

Đáp án

a) Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M (2;1) và vectơ chỉ phương Hướng dẫn giải bài 1 trang 80 sgk hình học lớp 10  

Hướng dẫn giải bài 1 trang 80 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top