Mục lục bài học

Đáp án bài 1 trang 70 sgk đại số lớp 10

Các em thực tập dạng bài về hai phương trình tường đương và tự mình đưa ra ví dụ cụ thể

Đề bài

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ cụ thể.

Đáp án:

Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng cùng tập nghiệm.

Ví dụ:

Hai phương trình Đáp án bài 1 trang 70 sgk đại số lớp 10 là hai phương trình tương đương.

doctailieu.com
Tải về
Back to top