Đáp án bài 1 trang 191 sgk Vật Lý lớp 10

Thế nào là biến dạng đàn hồi của vật rắn, nêu rõ ứng suất và đơn vị đo

Đề bài

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó?

Đáp án

Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực thôi tác dung thì biến dạng của vật gọi là biến dạng đàn hồi, vật rắn đó có tính đàn hồi.
Công thức xác định ứng suất


Đơn vị đo củas là paxcan (Pa):


 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu