Đáp án bài 1 trang 186 sgk Vật Lý lớp 10

Chất rắn kết tinh là gì và nêu lên những tính chất của loại chất này

Đề bài

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Đáp án

Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.
Các tích chất :
+ Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau
+Mỗi chất rắn kết tinh ứng với mỗi cấu trúc tinh thể có một nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước
+Các vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, tức là các tính chất vật lí của chúng (độ bền, độ nở dài, độ dẫn nhiệt,...) thay đổi theo các hướng khác nhau. Còn các vật rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng, tức là các tính chất vật lí của chúng theo mọi hướng đều giống nhau.
+Trong tinh thể thực thường có những khuyết tật (tức là các sai hỏng so với cấu trúc lí tưởng) nên tính chất của các vật rắn tinh thể bị thay đổi rất nhiều

doctailieu.com
Tải về
Back to top