Bài 1 trang 99 sgk Toán lớp 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về tính chu vi hình tron

Đề bài: Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m

b) r = 4,4 dm

c) r = bài 1 trang 99 sgk Toán 5cm

Đáp án bài 1 trang 99 sgk Toán lớp 5

a) Chu vi hình tròn là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi hình tròn là:

4,4 x 2x 3,14 = 27,632 (dm)

c) Chu vi hình tròn là:

bài 1 trang 99 sgk Toán 5x 2 x 3,14 = 5 x 3,14 = 15,7 (cm).

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 99 SGK Toán 5

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    23:14 PM
23/07/2018    23:14 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top