Đán án câu hỏi thảo luận trang 57 sgk sinh học lớp 9

Xem đáp án câu hỏi thảo luận trang 57 sgk sinh học lớp 9 để hiểu được mối liên hệ của gen và protein

Đề bài: Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin?

Trả lời:

- mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của prôtêin do gen quy định tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đán án câu hỏi thảo luận trang 57 sgk sinh học lớp 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu