Culture Unit 2 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 27/10/2022 - Tác giả:

Culture Unit 2 lớp 7 Friends plus : English is all around với hướng dẫn giải các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 28 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 2 Communication phần Culture : English is all around trang 28 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Culture Unit 2 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 28 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

ENGLISH PROFICIENCY INDEX

People often talk about English as a lingua franca. More than 350 million people around the world speak English as their rst language and over 900 million speak it as a second language. Education First (EF) is an international education company in the USA. It produced English Prociency Index (EPI) in 2011. It ranks how well non-native English speakers can speak the language in their countries. In the most recent edition of the EF index for the Asian region, Singapore ranks 1st – its EPI score is 611. Second is the Philippines with an EPI score of 562. Việt Nam ranks 13th with an EPI score of 473.  In Việt Nam, the development of most aspects requires better English. More people are interested in learning English. Hopefully, the EPI in Việt Nam will be higher in the years to come.

Dịch nghĩa:

CHỈ SỐ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Mọi người thường nói về tiếng Anh như một ngôn ngữ. Hơn 350 triệu người trên khắp thế giới nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và hơn 900 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Education First (EF) là một công ty giáo dục quốc tế tại Hoa Kỳ. Nó đưa ra Chỉ số Năng lực Tiếng Anh (EPI) vào năm 2011. Nó xếp hạng mức độ những người không phải là bản xứ nói tiếng Anh tốt như thế nào ở quốc gia của họ. Trong ấn bản gần đây nhất của chỉ số EF cho khu vực châu Á, Singapore đứng thứ nhất - điểm EPI là 611. Đứng thứ hai là Philippines với điểm EPI là 562. Việt Nam đứng thứ 13 với điểm EPI là 473. Ở Việt Nam, sự phát triển về hầu hết các mặt đều đòi hỏi tiếng Anh phải tốt hơn. Có nhiều người quan tâm đến việc học tiếng Anh hơn. Hy vọng rằng EPI ở Việt Nam sẽ cao hơn trong những năm tới.

Câu 1 trang 28 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read and listen to the text and complete the table (Đọc và nghe văn bản và hoàn thành bảng)

Bài nghe:

Câu 1 trang 28 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

Ranks in Asia

(Thứ hạng ở Châu Á)

EPI score

(Điểm EPI)

Countries

1611Singapore
2562The Philippines
13473Viet Nam

Câu 2 trang 28 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the text again and write True or False. (Đọc lại văn bản và viết Đúng hoặc Sai.)

1. More than a billion people speak English inthe world.

2. EF produced the first EPI in 2020.

3. Recently, the EPI score of Việt Nam is higher than that of the Philippines.

4. With an EPI score of 611, Singapore ranks the first in the world.

5. More and more Vietnamese people enjoylearning English.

Trả lời:

1.T

2.F

3.F

4.F

5.T

Dịch nghĩa:

1. Hơn 1 tỷ người nói tiếng Anh trên thế giới.

2. EF đã đưa ra EPI đầu tiên vào năm 2020.

3. Gần đây, chỉ số EPI của Việt Nam cao hơn Phi-líp-pin.

4. Với chỉ số EPI là 611, Singapore xếp đầu trên thế giới.

5. Ngày càng nhiều người Việt Nam thích học tiếng Anh.

Câu 3 trang 28 Tiếng Anh 7 Friends plus: YOUR CULTURE (Văn hóa của bạn)

Work in groups. Ask and answer the questions with a partner. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi với một bạn.)

Trả lời:

1. When do you often speak English? (Bạn thường nói tiếng Anh khi nào?)

- I often speak English when I meet foreigners. (Tôi thường nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài.)

2. Do you speak English with your parents? (Bạn có nói tiếng Anh với cha mẹ của bạn không?)

- No, I don’t. (Không. Tôi không)

3. What do you use English for? (Bạn sử dụng tiếng Anh để làm gì?)

- I use English for communication and watching films. (Tôi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và xem phim.)

4. How well do you think you speak English? (Bạn nghĩ mình nói tiếng Anh tốt đến mức nào?)

- I think I speak English well. (Tôi nghĩ rằng tôi nói tiếng Anh tốt.)

5. Do you intend to study abroad? Where? Do people there speak English? (Bạn có ý định đi du học không? Ở đâu?)

- No, I don’t. (Không, tôi không)

Câu 4 trang 28 Tiếng Anh 7 Friends plus

USE IT! (THỰC HÀNH)

Use your answers from exercise 3 to write a text (60-80 words) describing your use of English in daily life. (Sử dụng các câu trả lời của bài tập 3 để viết một đoạn văn (60-80 từ) mô tả việc sử dụng tiếng Anh của bạn trong cuộc sống hàng ngày)

Trả lời:

I like learning English. I often speak English when I meet foreigners. I don’t speak English at home because my parents don’t speak English. I use English for communication, listening to music and watching films. However, I love living near my family, so I don’t want to study abroad.

Dịch:

Tôi thích học tiếng Anh. Tôi thường nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài. Tôi không nói được tiếng Anh ở nhà vì bố mẹ tôi không nói được tiếng Anh. Tôi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, nghe nhạc và xem phim. Tuy nhiên, tôi thích sống gần gia đình nên tôi không muốn đi du học.

Bài tập khác cùng Unit

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Culture Unit 2 English is all around của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM