Communication and Culture unit 6 lớp 12 trang 14 sách mới

Xuất bản: 24/03/2022 - Tác giả:

Communication and Culture unit 6 lớp 12 trang 14, 15 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 unit 6 Endangered Species (Các loài sắp tuyệt chủng) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Communication and Culture unit 6 lớp 12 trang 14 sách mới như sau:

Hướng dẫn Communication and Culture unit 6 lớp 12 trang 14

Tổng hợp các bài tập và tạm dịch trong phần Communication and Culture - trang 14 Unit 6:

Communication unit 6 lớp 12 trang 14 sách mới

Bringing extinct species back to life? (Đưa những loại tuyệt chủng trở lại cuộc sống?)

1. Listen to two exchanges. Are the speakers for or against bringing extinct species back to life? (Nghe 2 đoạn trao đổi. Người nói đồng tình hay phản đối việc đưa các động vật tuyệt chủng trở lại với cuộc sống?)

Audio Script:

Van: Reviving extinct species? Well, why not? We pushed many plant and animal species into extinction, so we should be responsible for bringing them back to life. It's only fair that we should undo the damage that has been done to nature. What's your opinion, Nam?
Nam: You might be right, Van. But I think some species could bring back deadly diseases to our world if they were revived. So I'd say no to this idea.

Mary: Scientists say they're trying to bring extinct species like dinosaurs or mammoths back to life. What do you think, Paul?

Paul: What a silly idea! It's a waste of time and money. Why don't they dedicate their time to working out ways to cure diseases like cancer instead? Do you agree with me, Mary?

Mary: But scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. So I agree with them, not with you, Paul.

Tạm dịch:

Vân: Phục hồi loài đã tuyệt chủng? Tại sao không? Chúng ta đã đẩy nhiều loài thực vật và động vật vào sự tuyệt chủng, vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm đưa chúng trở lại cuộc sống. Chỉ cần công bằng là chúng ta nên đẩy lùi lại những thiệt hại đã gây ra cho thiên nhiên. Ý kiến của bạn là gì, Nam?

Nam: Bạn có thể nói đúng, Vân. Nhưng tôi nghĩ rằng một số loài có thể mang lại bệnh chết người cho thế giới của chúng ta nếu chúng được hồi sinh. Vì vậy, tôi muốn nói không với ý tưởng này.

Mary: Các nhà khoa học cho biết họ đang cố gắng đưa những loài đã tuyệt chủng như khủng long hay voi mamút trở lại cuộc sống. Bạn nghĩ gì, Paul?

Paul: Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn! Đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Tại sao họ không dành thời gian của họ để tìm ra cách để chữa bệnh như ung thư thay vào đó? Bạn có đồng ý với tôi, Mary?

Mary: Nhưng các nhà khoa học tin rằng nếu họ biết làm thế nào để đưa những loài này trở lại cuộc sống, họ có thể tìm cách để bảo vệ và cứu các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ngay bây giờ. Vì vậy, tôi đồng ý với họ, không phải với bạn, Paul.

Trả lời

1VanYes (Well, why not?)We should undo the damage that has been done to nature.
NamNo (I'd say no to this idea.)Some species could bring back deadlv diseases to our world.
2MaryYes (Sol agree with them, not with you.)Scientists could find wavs to protect endangered species if thev knew how to brina some extinct species back to life.
PaulNo (What a silly idea!)It's a waste of time and money.

2. Are you for or against the revival of extinct species? Discuss with a partner. (Bạn đồng tình hay phản đối viẹc hồi sinh các loài động vật tuyệt chủng? Thảo luận với một người bạn.)

Trả lời

I agree the revival of extinct species.

(Tôi đồng ý sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng.)

Because I think scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now.

(Bởi vì tôi nghĩ rằng các nhà khoa học tin rằng nếu họ biết làm thế nào để đưa những loài này trở lại cuộc sống, họ có thể tìm cách để bảo vệ và cứu các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ngay bây giờ.)

Culture unit 6 lớp 12 trang 15 sách mới

Let’s save the sea turtles! (Hãy cứu rùa biển)

1. Read the text about how sea turtles are protected and complete the notes (Đọc văn bản về rùa biển được bảo vệ như thế nào và hoàn thành các ghi chú)

Trả lời

1. endangered, critically endangered

2. loss of nesting habitat

3. climate change

4. warm

5. the beach/beaches

6. breeding ground

7. turtle eggs

8. raise public awareness

2. Discuss with a partner.  (Thảo luận cùng bạn)

a. Where are sea turtles mostly found in Viet Nam? Are they endangered in Viet Nam? (Rùa biển ở đâu ở đâu? Chúng có đang bị đe dọa ở Việt Nam hay không?)

b. Are there any measures or laws to protect sea turtles in Viet Nam? (Có biện pháp hay luật pháp nào để bảo vệ rùa biển ở Việt Nam?)

Trả lời

a. Sea turtles are mostly found in Con Dao Island (about 180 km from Vung Tau City), Nui Chua National Park (Ninh Thuan Province), and a few in the wild (13 coastal provinces of Viet Nam). Sea turtles are classified as EN or CR in Viet Nam.(Rùa biển chủ yếu được tìm thấy ở Côn Đảo (cách thành phố Vũng Tàu khoảng 180 km), Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) và một số ít trong tự nhiên (13 tỉnh ven biển của Việt Nam). Rùa biển được phân loại là EN hoặc CR ở Việt Nam.)

b. Yes. Rescue centres for sea turtles have been set up at Con Dao National Park and Nui Chua National Park. Trading in sea turtles and their products is banned. (Có. Các trung tâm cứu hộ rùa biển đã được thành lập tại Vườn Quốc gia Côn Đảo và Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nghiêm cấm buôn bán rùa biển và các sản phẩm của chúng.)

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Communication and Culture unit 6 lớp 12 trang 14 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM