Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới

Xuất bản: 11/03/2022 - Tác giả:

Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 Unit 10 (Lifelong learning) để các em chuẩn bị trước tại nhà

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới như sau:

Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66

Bắt tay vào làm bài với phần dịch và gợi ý

Communication Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới

1. Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words. (Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một ví dụ của một người học suốt đời thành công. Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

1. continuous self-motivation

2. travelling and work

3. writing words, glancing at them

4. reading in libraries

Nội dung bài nghe:

President Ho Chi Minh is a well-known example for the Vietnamese people of a successful lifelong learner.

The revolutionary leader once modestly described his own schooling as consisting of only the compulsory education grades. However, what made him a great leader and an inspiration to everyone is his continuous self-motivation for learning, which is one of the essential qualities of a lifelong learner’.

Once, addressing the audience at an Indonesian university, the President revealed that his university was all the travelling and the work he had done. This way, his schooling continued forever, well into his senior age.

Talking about learning languages, the President said that he would write new words on his hands, and now and then he would glance at them while he was working. When in England, he was often seen in crowded places learning and practising English. He was also known for his frequent visits to libraries where he read intensively about topics of interest and attended public presentations. He enjoyed talking to different people. These activities were wonderful opportunities for his language development.

Tạm dịch:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ví dụ nổi tiếng cho người dân Việt Nam về một người học suốt đời thành công.

Nhà lãnh đạo cách mạng từng khiêm tốn mô tả việc học của ông ta chỉ bao gồm các lớp học bắt buộc. Tuy nhiên, điều làm cho ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người là động lực học tập liên tục của ông, đó là một trong những phẩm chất thiết yếu của một người học suốt đời '.

Một lần, nói với khán giả tại một trường đại học Indonesia, Tổng thống cho biết rằng trường đại học của ông là tất cả đi du lịch và công việc ông đã làm. Bằng cách này, việc học của anh ấy vẫn tiếp tục mãi mãi, và đến tuổi trưởng thành của anh ấy.

Nói về việc học ngôn ngữ, Chủ tịch nói rằng Người đã viết những từ mới trên tay, và từ đó Người sẽ liếc qua chúng trong khi Người đang làm việc. Khi ở Anh, Người thường thấy ở những nơi đông đúc học tập và luyện tập tiếng Anh. Người cũng được học hỏi nhiều với những chuyến thăm thường xuyên của Người tới các thư viện nơi Người đọc về các chủ đề thú vị và tham dự các buổi diễn thuyết cộng đồng. Người thích nói chuyện với nhiều người khác nhau. Những hoạt động này là những cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển ngôn ngữ của Người.

Trả lời:

1. continuous self-motivation: động lực

One of the reasons for President Ho Chi Minh’s success was his continuous self-motivation for learning.

(Một trong những lý do thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ý thức tự lực liên tục học tập của mình.)

2. travelling and work: di chuyển nhiều và làm việc

According to President Ho Chi Minh, his higher education consisted of his travelling and work.

(Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình độ học vấn cao của Người là di chuyển nhiều và làm việc.)

3. writing words: viết chữ

glancing at them:  liếc nhìn chúng

While learning a new language, President Ho Chi Minh learnt new words by writing words on his hands and glancing at them while working.

(Khi học một ngôn ngữ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học được những từ mới bằng cách viết chữ trên tay và liếc nhìn chúng trong khi làm việc.)

4. reading in libraries: đọc sách trong thư viện

President Ho Chi Minh often practised his English by reading in libraries and attending public presentations.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh thường luyện tiếng Anh bằng cách đọc sách trong thư viện và tham dự các buổi thuyết trình cộng đồng.)

2. In groups, discuss the lessons of lifelong learning you can learn from President Ho Chi Minh. (Trong nhóm, thảo luận về những bài học của học tập suốt đời, bạn có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.)

Gợi ý:

I can learn from President Ho Chi Minh when he learned languages. I can write new words on my hand, and then I will glance at them while I am working.

(Tôi có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người học ngôn ngữ. Tôi có thể viết những từ mới trên tay tôi, và  sau đó tôi sẽ liếc qua chúng trong khi tôi đang làm việc.)

Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới

1. Read the texts about lifelong learning in Australia and Singapore. Answer the questions that follow. (Đọc văn bản về học tập suốt đời tại Úc và Singapore. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)

Tạm dịch:

Úc có một hệ thống giáo dục khuyến khích học tập suốt đời và công nhận cả học tập chính thức lẫn không chính thức. Hình thức giáo dục này đã được phát triển để tăng thu nhập cá nhân và đảm bảo việc làm. Nó cũng giúp các doanh nghiệp và tổ chức cạnh tranh hơn và theo kịp với sự phát triển toàn cầu. Do đó, Úc đang trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới.

Nhìn chung, người Úc tin rằng theo đuổi học tập suốt đời sẽ giúp họ có được một công việc tốt và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.

Với mục đích xây dựng tương lai và tăng cường an sinh xã hội, chính phủ Singapore đã xây dựng một môi trường hiện đại và thân thiện cho học tập suốt đời. Học tập suốt đời cũng có thể giúp sửa đổi một số điểm yếu của hệ thống giáo dục. Singapore đã đưa ra một dự án, được thiết kế để cập nhật kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cần thiết cho các ngành công nghiệp. Do đó, một người học suốt đời tốt có thể tiến bộ trong công việc và trong cuộc sống. Bắt đầu với lực lượng lao động, chính phủ đã tạo ra các sáng kiến ​​và chương trình cho nhân viên để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp liên quan của họ. Đây là một phần của Kế hoạch Kỹ năng Tương lai suốt đời, điều này sẽ giúp tất cả người Singapore có thể chủ động tham gia vào việc học tập trong suốt cuộc đời bằng cách tham dự các khoá học khác nhau.

Trả lời

1. What are the aims of the Australian lifelong learning programmes?

=> To increase individual income and employment security; to help businesses and organisations to be more competitive; to keep up with global development.

2. What are the main reasons for Australians to pursue lifelong tearning?

=> To get a good job and meet their employers' demands.

3. Why did Singapore decide to build lifelong learning environment?

=> To build the future and strengthen social security.

4. How can the Skills Future scheme benefit all Singaporeans?

=> It enables Singaporeans to actively take responsibility for their learning throughout their lives by attending various courses.

Xem thêm:

2. What do you think the Vietnamese government should do to encourage lifelong learning? Discuss in pairs. (Bạn nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm để khuyến khích học tập suốt đời? Thảo luận theo cặp.)

Example

I think the government should carry out programmes to raise people's awareness of lifelong learning as a key to creating happy citizens and successful employees. Besides, there should be more and more initiatives and policies to support the employees who are following courses and programmes to meet the demands of employers. Consequently, these citizens will contribute more and more to the development of the country.

Tạm dịch: 

Tôi nghĩ rằng chính phủ nên thực hiện các chương trình để nâng cao nhận thức của người dân về học tập suốt đời như là một chìa khóa để tạo ra các nhân viên hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cần có nhiều sáng kiến và chính sách hỗ trợ cho các nhân viên đang theo học các khóa học và chương trình để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Do đó, những công nhân này sẽ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM