CLIL Unit 6 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 21/11/2022 - Cập nhật: 22/11/2022 - Tác giả:

CLIL Unit 6 lớp 7 Friends plus : Technology - GPS and survival, với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 76 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 6 Survival phần CLIL : Technology - GPS and survival trang 76 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập CLIL Unit 6 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 76 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 76 Tiếng Anh 7 Friends plus

Check the meaning of the words in the box. Then read and complete the text with the words from the box. Listen and check. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó, đọc và hoàn thành văn bản với các từ trong hộp. Nghe và kiểm tra.)

Câu 1 trang 76 Tiếng Anh 7 Friends plus

Bài nghe:

Trả lời:

- applications (n): các ứng dụng

- receiver (n): máy thu

- speed (n): tốc độ

- track (v): theo dõi

The USA invented the Global Positioning System (GPS) in the 1970s. At first, it was a military project, but now anyone can use the system to find out exactly their locations, and track their movements.

For GPS to work, your applications (or smartphone) must be in contact with four or more satellites in space.

Then it uses the data to calculate the exact time and position on Earth. However, it is not enough for survival situations (escaping the jungles or deserts) because you must know your direction (which way you are moving) and your speed (how fast you are moving). GPS provides this information, by tracking your position over time.

For modern explorers, a smartphone and GPS are as important as a compass, torch and map. With the right receiver, your smartphone will help you survive.

Dịch nghĩa:

Hoa Kỳ đã phát minh ra Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) vào những năm 1970. Lúc đầu, nó là một dự án quân sự, nhưng bây giờ bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống để tìm chính xác vị trí của họ và theo dõi chuyển động của họ.

Để GPS hoạt động, các ứng dụng (hoặc điện thoại thông minh) của bạn phải tiếp xúc với bốn hoặc nhiều vệ tinh trong không gian.

Sau đó, nó sử dụng dữ liệu để tính toán thời gian và vị trí chính xác trên Trái đất. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ cho các tình huống sinh tồn (thoát khỏi rừng rậm hoặc sa mạc) vì bạn phải biết hướng của mình (bạn đang di chuyển theo cách nào) và tốc độ của bạn (bạn đang di chuyển nhanh như thế nào). GPS cung cấp thông tin này, bằng cách theo dõi vị trí của bạn theo thời gian.

Đối với những nhà thám hiểm hiện đại, điện thoại thông minh và GPS cũng quan trọng như la bàn, ngọn đuốc và bản đồ. Với đầu thu phù hợp, điện thoại thông minh của bạn sẽ giúp bạn tồn tại.

Câu 2 trang 76 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the text again and match 1-6 with a-f. (Đọc lại văn bản và nối 1-6 với a-f.)

Câu 2 trang 76 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. e

2. a

3. f

4. b

5. d

6. c

Dịch nghĩa:

1. Hoa Kỳ đã phát triển GPS cho binh lính sử dụng trong chiến tranh.

2. Hàng triệu người hiện có thể sử dụng GPS.

3. Hệ thống cần liên hệ với các vệ tinh trong không gian.

4. Bạn phải biết mình đang di chuyển theo đường nào để tồn tại.

5. Để theo dõi chuyển động của bạn, bạn nên tìm vị trí của mình tại các thời điểm khác nhau.

6. Điện thoại thông minh hiện có rất nhiều cách để giúp mọi người tồn tại.

Câu 3 trang 76 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the text again and answer the questions (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi)

1. When did the USA invent GPS? (Hoa Kỳ phát minh ra GPS khi nào?)

2. What can anyone use GPS for? (Mọi người có thể sử dụng GPS để làm gì?)

3. How does GPS provide information on your speed and direction? (Làm thế nào để GPS cung cấp thông tin về tốc độ và hướng của bạn?)

4. What four things must explorers carry to survive? (Bốn thứ gì mà các nhà thám hiểm phải mang theo để tồn tại?)

Trả lời:

1.The USA invented GPS in the 1970s.

(Hoa Kỳ đã phát minh ra GPS vào những năm 1970.)

2.People can use the system to find out exactly their locations, and track their movements.

(Mọi người có thể sử dụng hệ thống để tìm ra chính xác vị trí của họ và theo dõi chuyển động của họ.)

3.GPS provides information on your speed and direction, by tracking yourposition over time.

(GPS cung cấp thông tin về tốc độ và hướng của bạn, bằng cách theo dõi vị trí của bạn theo thời gian.)

4.The explorers must carry a smartphone, a compass, torch and map to survive.

(Các nhà thám hiểm phải mang theo điện thoại thông minh, la bàn, đèn pin và bản đồ để tồn tại.)

Câu 4 trang 76 Tiếng Anh 7 Friends plus

Invent a new smartphone application. Say what it does, and write instructions for how to use it. Tell your class about your application. Vote for the most interesting one. (Phát minh ra một ứng dụng điện thoại thông minh mới. Nói chức năng của nó và viết hướng dẫn cách sử dụng nó. Nói với lớp của bạn về ứng dụng của bạn. Bình chọn cho một trong những thú vị nhất.)

Gợi ý trả lời:

- The application that I invented is called "Protective shield". This is an application that helps you to fight viruses in the environment. To use this application you need a smartphone and your phone must be connected to the internet. When moving, you need to turn on the application. If there are virus within a distance of 1.5m around you, the application will sound an alarm to warn you. You should not overdo this application and should only use it when absolutely necessary.

- I invented the Voice Convert application. It is an application which can help you convert voice into text. If you use my application, you’ll text on your phone without texting. All you need is to speak in English, and what you say will appear on the screen. You should have this application on your phone.

Dịch nghĩa:

- Ứng dụng mà tôi phát minh ra có tên là "Lá chắn bảo vệ". Đây là một ứng dụng giúp bạn chống lại virus trong môi trường. Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần có điện thoại thông minh và điện thoại của bạn phải được kết nối với internet. Khi di chuyển, bạn cần bật ứng dụng. Nếu có virus trong khoảng cách 1,5m xung quanh bạn, ứng dụng sẽ phát âm thanh báo động để cảnh báo bạn. Bạn không nên quá lạm dụng ứng dụng này và chỉ nên sử dụng nó khi thực sự cần thiết.

- Tôi đã phát minh ra ứng dụng Chuyển đổi giọng nói. Nó là một ứng dụng có thể giúp bạn chuyển giọng nói thành văn bản. Nếu bạn sử dụng ứng dụng của tôi, bạn sẽ nhắn tin trên điện thoại của mình mà không cần gõ văn bản. Tất cả những gì bạn cần là nói bằng tiếng Anh và những gì bạn nói sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn nên có ứng dụng này trên điện thoại của mình.

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần CLIL Unit 6 Survival của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM