Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
Năm sáng tác:Nửa đầu thế kỉ XVI
Tác giả:Nguyễn Dữ
Hoàn cảnh sáng tác:
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên được viết vào đầu thể kỉ 16, thể hiện tinh thần khẳng khái, cương trực khi đấu tranh chống lại cái ác, đồng thời lên án tội ác của bọn giặc xâm lược phương Bắc - dù đã chết nhưng không từ bỏ ý định xâm lược, vẫn tiếp tục gây hại cho người dân nước Nam.
Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, hướng dẫn lập dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và những bài văn mẫu hay phân tích tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ).