Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Hướng dẫn làm bài Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài 25 Hóa học 12 - Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26 Hóa học 12 - Kim loại kiềm thổBài 27 Hóa học 12 - Nhôm và hợp chất của nhômBài 28 Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29 Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30 Hóa học 12 - Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
X