Chương 5. Đại cương về kim loại

Hướng dẫn làm bài Chương 5. Đại cương về kim loại

Bài 17 Hóa học 12 - Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18 Hóa học 12 - Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loạiBài 19 Hóa học 12 - Hợp kimBài 20 Hóa học 12 - Sự ăn mòn kim loạiBài 21 Hóa học 12 - Điều chế kim loạiBài 22 Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất của kim loạiBài 23 Hóa học 12 - Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24 Hóa học 12 - Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
X