Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Hướng dẫn làm bài Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Luyện tập (trang 38-39)Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩnBài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc haiBài 5: Công thức nghiệm thu gọn - Luyện tập (trang 49-50)Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng - Luyện tập (trang 54)Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - Luyện tập (trang 56-57)Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Luyện tập (trang 59-60)Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)