Chương 3. Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Hướng dẫn làm bài Chương 3. Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học