Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Hướng dẫn làm bài Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải toán 4 trang 3 (ôn tập các số đến 100 000)Giải toán 4 trang 4 (ôn tập các số đến 100 000 tiếp theo)Giải toán 4 trang 6 (biểu thức có chứa một chữ)Giải toán 4 trang 7 (Luyện tập trang 7)Giải toán 4 trang 9 (các số có sáu chữ số)Giải toán 4 trang 10 (luyện tập trang 10)Giải toán 4 trang 11 (hàng và lớp)Giải toán 4 trang 13 (so sánh các số có nhiều chữ số)Giải toán 4 trang 14 (triệu và lớp triệu)Giải toán 4 trang 15 (Triệu và lớp triệu tiếp theo)Giải toán 4 trang 16 (luyện tập trang 16)Giải toán 4 trang 17 (luyện tập trang 17)Giải toán 4 trang 19 (dãy số tự nhiên)Giải toán 4 trang 20 (viết số tự nhiên trong hệ thập phân)Giải toán 4 trang 22 (so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên)Giải toán 4 trang 22 (Luyện tập trang 22)Giải toán 4 trang 23 (Yến, tạ, tấn)Giải toán 4 trang 24 (Bảng đơn vị đo khối lượng)Giải toán 4 trang 25 (Giây, thế kỉ)Giải toán 4 trang 26 (Luyện tập trang 26)Giải toán 4 trang 27 (Tìm số trung bình cộng)Giải toán 4 trang 29 (Biểu đồ)Giải toán 4 trang 35 (Luyện tập chung trang 35)Giải toán 4 trang 36 (Luyện tập chung trang 36)