Câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 23/01/2019 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 71 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những điểm chủ yếu trong nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương

Mục lục nội dung

Câu hỏi

1. Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

2. Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời Câu hỏi trang 71 Lịch sử 9

1. Nội dung Luận cương chính trị:

  • Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau tiến lên con đường XHCN.
  • Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ phong kiến, đế quốc.
  • Lực lượng của cách mạng là vô sản và nông dân.
  • Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản.
  • Phương pháp cách mạng : phát động bạo lực cách mạng giành lấy chính quyền, liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.
  • Vị trí: cách mạng Việt Nam, là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

- Hạn chế: còn nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập có ý nghĩa quan trọng:

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ờ Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

  • Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam từ đây đã nắm quyền tuyệt đối lãnh đạo cách mạng với đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một đường lối lãnh đạo đúng đắn được nêu ra trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng.

- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

--------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 1 trang 71 sgk Lịch sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM