Câu hỏi thảo luận trang 136 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 21/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 136 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra hoàn cảnh lịch sử cũng như hội dung, ý nghĩa họp của đại hội Đảng...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?

2. Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 136 SGK Lịch sử 9

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh:

  • Miền Bắc giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế.
  • Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam có bước phát triển nhảy vọt với phong trào “Đồng Khởi”.

Tháng 9 - 1960, Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội.

2. Nội dung và Ý nghĩa của đại hội Đảng

a. Nội dung:

- Đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền:

  • Miền Bắc: thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
  • Miền Nam: thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng Miền Nam.

- Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động lẫn nhau nhằm thực hiện hòa bình thống nhất đất nước.

- Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965).

- Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới, bầu Bộ Chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất.

b. Ý nghĩa:

Đại hội là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trong quá trình xác định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đường lối đấu tranh thống nhất đất nước.

------

» Tham khảo thêm đáp án Câu hỏi thảo luận trang 138 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM