Câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 18/02/2019 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 115 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những thành tựu đạt được từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng trong phát triển hậu phương

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Trả lời câu hỏi trang 115 SGK Lịch sử 9

Những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II bao gôm:

1. Về chính trị:

- Ngày 3-3-1951, thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt).

- Ngày 11-3-1951, thành lập Liên minh nhân dân  Việt - Miên - Lào để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương.

2. Về kinh tế:

- Nông nghiệp:

  • Năm 1952, Chính phủ vận động tang gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, lôi cuốn mọi giới tham gia.
  • Tháng 12-1953, thông qua “Luật cải cách ruộng đất”.
  • Bồi dưỡng sức dân và phát động giảm tô, cải cách ruộng đất: Thực hiện tất cả 5 đợt giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất ở một số xã thuộc vùng tự do.

- Thủ công nghiệp và công nghiệp:

  • Đáp ứng yêu cầu về công cụ sản xuất và thiết yếu của đời sống.
  • Năm 1953, sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ thuốc men, quân trang, quân dụng.

- Đưa ra nhiều chính sách xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế:

- Văn hóa: thực hiện “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.

- Giáo dục: Tiếp tục cải cách giáo dục theo ba phương châm “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh và phục vụ sản xuất”.

- Y tế: chăm lo sức khỏe, vận động phòng bệnh, xây dựng bệnh viện, bệnh xá, thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan.

Sai lầm và chú ý:

Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục đã làm tăng thêm sức mạnh của hậu phương kháng chiến. Đây là nhân tố cơ bản nhưng có tính quyết định thắng lợi của quân đội ta trên mặt trận quân sự.

----------

» Tham khảo thêm đáp án Câu hỏi thảo luận trang 118 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM