Câu 5 trang 107 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 107 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

Câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

Trả lời

Mối liên hệ giữa pháp luật và kinh tế, văn hóa xã hội,với sự phát triển bền vững của đất nước:

- Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường quốc phòng an ninh là những bộ phận cấu thành không thể tách nhau trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

- Pháp luật có vai trò thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, đảm bảo cho sự phát triển về văn hóa và xã hội, tạo điều kiện để phát triển bền vững đất nước.

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    20:51 PM
31/08/2018    20:51 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu