Câu 3 trang 94 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 94 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A...

Câu hỏi: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Trả lời

Id  = √3 Ip, Ud = Up = 380V

⇒ I= Id/√3 = 80 : /√3 = 41,2 A

⇒ R mỗi pha = UP / IP  = 380/ 41,2 = 9,22 (Ω)

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top