Câu 3 trang 45 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sách giáo khoa Công nghệ lớp 12: Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Câu hỏi: Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sgk Công nghệ lớp 12

Căn cứ vào chu kì xng: Tx = 1,4 RC

Ta chỉ cần thay đổi trị số tụ điện C.

Nếu tăng trị số C, chu kì sẽ rộng ra, tần số nhấp nháy sẽ chậm lại.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top