Câu 3 trang 107 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 107 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Câu hỏi: Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Trả lời

-  Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyển chấp nhận đăng kí kinh doanh.

-  Theo đó, công dân có quyền tự mình lựa chọn và quyết định kinh doanh mặt hàng nào, quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ, tổ chức theo hình thức nào (ví dụ: tự làm kinh tế cá thể hoặc gia nhập hợp tác xã, thành lập công ti,...)

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    16:41 PM
31/08/2018    16:41 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top