Câu 2 trang 112 sgk Công nghệ 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 112 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng

Câu hỏi:

Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0, 4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng.

Trả lời câu 2 trang 112 sgk Công nghệ 12

Ví dụ: Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ gồm 1 trạm biến áp, 2 tủ phân phối, 3 tủ động lực và 4 tủ chiếu sáng.

Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top