Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của CMT8 thành công

Xuất bản ngày 09/04/2019 - Tác giả:

Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám thành công đối với dân tộc và quốc tế

Trả lời

*Nguyên nhân thắng lợi của CMT8

- Khách quan:

+ Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại chủ nghĩa phát xít mà trực tiếp là phát xít Nhật đã tạo ra một thời cơ thuận lợi để nhân dân ta đứng lên giành chính quyền nhanh chóng và mang đến ít thiệt hại nhất.

- Chủ quan:

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất vì vậy, khi Đảng và mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước, thì toàn dân nhất tề đứng lên để cứu nước.

+ Do sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Bác Hồ

+ Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm nhất là về xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ địa....

+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn dân nhất trí, đồng lòng, quyết tâm cao, các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, thống nhất, chớp thời cơ phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền. ...

*Ý nghĩa lịch sử thắng lợi CMT8 năm 1945

-  Đối với dân tộc:

+ Cách mạng tháng Tám mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc. Nó đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và lật nhào chế độ phong kiến, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ..

+ Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập tự do , giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

+ Đưa Đảng cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền ….

 -  Đối với quốc tế:

+ Góp phần chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới lần II.

+ Chọc thủng khâu yếu nhất của trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

» Tham khảo thêm: Chủ trương của Đảng, diễn biến của tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của CMT8 thành công

Soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM